• Phetchaburi


    Hadchaosamran Mini-Marathon 2019


    18 August 2019

เกี่ยวกับกิจกรรม

Hadchaosamran Mini-Marathon 2019

06 May 2019 | 22:09

Hadchaosamran MiniMarathon2019

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรม เล่นน้ำปลอดภัยสวมใส่เสื้อชูชีพ ของเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เพื่อจัดซื้อเสื้อชูชีพ

2 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน พร้อมกันกับให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ เรียนรู้ถึงการเริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยการวิ่งในระยะทางที่เหมาะสม

3 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวโดยให้ครอบครัวได้ใช้เวลาในวันหยุดร่วมกัน สร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัว

Hadchaosamran Mini-Marathon 2019

06 May 2019 | 22:10

Hadchaosamran MiniMarathon2019

4 สนับสนุน กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ทั้งกิจการโรงแรม ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวอื่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งตามปกติจะเป็นช่วง Low-Season ของการท่องเที่ยวเพราะอยู่ในช่วงฤดูฝน
5 เกิดการจ้างงานเพิ่มในช่วงจัดกิจกรรม และเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคประชาชน

Hadchaosamran Mini-Marathon 2019

06 May 2019 | 23:43

Hadchaosamran MiniMarathon2019

รายละเอียดของการแข่งขัน1 ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพระยะ 5.97 ก.ม. (ประเภทผู้สูงอายุ และเยาวชนชาย/หญิง) จัดให้มีถ้วยรางวัล

1-3 อันดับ ค่าสมัคร 450 บาท มีการแบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย(3) หญิง(3)

อายุไม่เกิน 9 ปี อายุไม่เกิน 9 ปี

อายุ 10-14 ปี อายุ 10-14 ปี

อายุ 80 ปีขึ้นไป อายุ 65 ปีขึ้นไป2 ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพระยะ 5.97 ก.ม.ประเภทครอบครัว (Family Team) จัดให้มีถ้วยรางวัล 1-3 อันดับ ค่าสมัครทีมละ 1,350 บาท

Hadchaosamran Mini-Marathon 2019

06 May 2019 | 23:46

Hadchaosamran MiniMarathon2019

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอยู่ในสถานะต่อไปนี้
@ พ่อ แม่ ลูก @ พ่อ ลูก ลูก @ แม่ ลูก ลูก

3 วิ่ง ระยะทาง 11.54 ก.ม. (Mini Marathon) ประเภทบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง
จัดให้มีถ้วยรางวัล 1-3 อันดับ ค่าสมัครคนละ 500 บาท มีการแบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ชาย (6) หญิง (5)
อายุ 15-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 15-29 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี
อายุ 60-69 ปี อายุ 70 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป

กำหนดการ / แผนที่


รับอุปกรณ์

Aug

17

2019

รายละเอียด

วันแข่งขัน

Aug

18

2019

รายละเอียด

รูปภาพ


ข้อมูลทั่วไป


ชื่อกิจกรรม :

Hadchaosamran Mini-Marathon 2019

จังหวัด :

Phetchaburi

วันแข่งขัน :

18 August 2019

โทรศัพท์ :

แฟนเพจ :

อีเมล์ :